วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและการบริการที่มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแบนด์ “SD Con” ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน

พันธกิจ

1.ผลิตและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

2.ผลิตและจำหน่ายสินค้า และการบริการ ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด

3.มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่ใหม่ ๆ และนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

4.มุ่งการสร้างแบรนด์ “SD Con” เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป

5.ปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนคนในครอบครัว

Scroll to top